REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU
Cudocell Max Memy
Z DNIA 28.05.2022
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym, identyfikującą się numerem NIP 5311495443, REGON 016295922, KRS 0000089602 (dot. spółek wpisanych do KRS), kapitał zakładowy 3.373.400,00zł (dot. spółki z o.o. i S.A.) dalej zwany „Organizatorem”. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Cudocell_max (zwanej dalej “Fanpage”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
  § 2. UCZESTNICY KONKURSU
 8. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 9. Uczestnik oświadcza, że:
 10. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 11. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 12. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 13. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 14. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 15. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 16. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
  § 3. NAGRODA
 17. W Konkursie przewidziano nagrody – dla 5 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 18. Nagrodą są zestawy kremów oraz śliniaków sygnowanych przez Cudocell Max. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu www.facebook.com/Cudocell_max
 19. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 20. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 21. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy “) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/CudocellMax
 22. Konkurs trwa od dnia 28.05.2022 r. godz.15.00 do 17.06.2022 r. godz. 23.59
  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a) Wysłać w wiadomości do profilu Cudocell Max dowolne zdjęcie dziecka, do którego posiada się prawa autorskie wzbogacone o treść “KIEDY DOROSNĘ” w górnej części obrazka i jej kreatywne rozwinięcie w dolnej części obrazka
  b) Polubić profil Cudocell_Max na Instagramie lub Facebooku
  c) Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
  www.cudcocell.pl/konkurs-regulaminy
  § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 23. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 24. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu, zwanych dalej „Pracami Konkursowymi”.
 25. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu,
 26. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 5 zwycięzców w 3 kategoriach nagród:
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 2. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
  d. adres mailowy
 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 5. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 6. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka pocztowa na adres wskazany przez Uczestnika.
  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 8. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 10. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 11. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 12. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 13. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 14. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 18. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 19. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 20. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
  §
 21. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH
 22. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.
 23. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszane Pracy Konkursowej wizerunków osób na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
 24. Licencja wyłączna udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3 a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
 25. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
 26. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
 27. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
 28. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  e) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  f) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej,
  g) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 29. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
 30. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 31. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 32. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac lub (ii) możliwość korzystania z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych.
 33. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
 34. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich, upoważnienie do korzystania z praw autorskich lub wizerunków.
 35. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 36. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 37. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 38. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 39. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 40. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 41. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2022 r. i obowiązuje do 31.08.2022 r..
 42. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 43. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ”CUDOCELL MAX KOMIKS”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym identyfikującą się numerem NIP 5311495443, REGON 016295922, KRS 0000089602 (dot. spółek wpisanych do KRS), kapitał zakładowy 3.373.400,00zł (dot. spółki z o.o. i S.A.) dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.05.2022 r. godz. 15:00, a kończy się dnia 09.06.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
  §2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  e) wykona Zadanie Konkursowe.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 7. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 8. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające na zamieszczeniu pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/cudocell_max/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: jakie odpowiedzi umieściłbyś w komiksowych dymkach, by jak najciekawiej odnosiły się do wartości promowanych przez markę Cudocell Max.
 9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych w zgłaszanym Zadaniu Konkursowym wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Zadań Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych w zgłaszanym Zadaniu Konkursowym wizerunków osób na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
 3. Licencja wyłączna udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3 a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zadania Konkursowego do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
 7. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Zadań Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  e) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  f) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonego Zadania Konkursowego,
  g) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 8. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Zadania Konkursowego, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadania Konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego wykonywał.
 9. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Zadaniu Konkursowym w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Zadania Konkursowego, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 10. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego w Zadaniu Konkursowym wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z tego Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 11. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zadania Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zadań Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Zadań Konkursowych lub (ii) możliwość korzystania z utrwalonego w nich wizerunku osób fizycznych.
 12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadań Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
 13. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich, upoważnienie do korzystania z praw autorskich lub wizerunków.
 14. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  a) Nagroda I – zestaw produktów Cudocell Max i śliniaków o wartości 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych),
  b) Nagroda II – zestaw produktów Cudocell Max i śliniaków o wartości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych),
  c) Nagroda III – V zestaw produktów Cudocell Max i śliniaków o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 16.06.2022 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram instagram.com/Cudocell_Max najpóźniej dnia 18.06.2022 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres pielegnujebokocham@lekam.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz/więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny LEK-AM Sp. z o.o. Biuro Handlowe, ul. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,
 2. oraz na adres e-mail:
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 7. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail pielegnujebokocham@lekam.pl
 9. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
  § 6. Reklamacje
 11. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs ”Cudocell Max Komiks„ na adres e-mail pielegnujebokocham@lekam.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., Biuro Handlowe, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
  związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 12. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 13. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 14. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.cudocell.pl w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.