REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAM Cudocell Max
z dnia 18.09.2023 r.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym, identyfikującą się numerem NIP 5311495443, REGON 016295922, KRS 0000089602 (dot. spółek wpisanych do
  KRS), kapitał zakładowy 3.373.400,00zł (dot. spółki z o.o. i S.A.) dalej zwany
  „Organizatorem”. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
  Konkursu jest Organizator oraz K+ Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 16/414, 50-062 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928843, NIP: 8971860703, REGON: 38165515400000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, która działa na zlecenie Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany
  przez Instagrama. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
  Instagram, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie
  https://www.instagram.com/cudocell_max/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji
  na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
  przystępuje do Konkursu;
  3) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z
  treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym
  również regulaminu Instagrama;
  5) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
  z uczestnictwem w Konkursie;
  6) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego
  Instagram i posiada profil publiczny.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrody – dla 4 osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy “) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/cudocell_max/
 2. Konkurs trwa od dnia 18.09.2023 r. do dnia 25.09.2023 r. do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające na zamieszczeniu pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/cudocell_max/ komentarza będącego odpowiedzią na zadanie: Napisz, jaki masz sposób na naukę dzieci poprzez zabawę.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagram pod adresem
  https://www.instagram.com/cudocell_max/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu, zwanych dalej „Pracami Konkursowymi”.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu,
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 4 zwycięzców:

1) Nagroda I – Bujak Drewniany Montessori – 1 sztuka

2) Nagroda II – Tęcza motoryczna – 1 sztuka

3) Nagroda III – Tor wyścigowy – 1 sztuka

4) Nagroda IV – Myszka – Wieża do układania – 1 sztuka

 1. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Instagramie Cudocell Max.
 2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 3. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka pocztowa na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

2) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;

3) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;

4) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

5) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
  strony lub aplikacji ze strony Instagram.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszane Pracy Konkursowej wizerunków osób na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
 3. Licencja wyłączna udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu,
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w ust. 3 pkt 1 i 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

 1. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do
  prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których
  prawa nabył na mocy Regulaminu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw
  zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz
  do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym
  osobom lub podmiotom na powyższe działania.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1 i 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci
  Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  5) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz
  sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  6) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej,
  7) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym
  publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
 6. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 7. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac lub (ii) możliwość korzystania z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
 10. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich, upoważnienie do korzystania z praw autorskich lub wizerunków.
 11. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
  prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
  Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2023 r. i obowiązuje do dnia 25.09.2023 r. do godz. 23:59.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.